Przebudowa drogi wojewódzkiej Międzyrzec – Komarówka Podlaska

Na przełomie listopada i grudnia 2017 przeprowadziliśmy prace polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lub. – Łęczna na odc. Żelizna – Komarówka Podl.

Całość prac objęła nieco ponad 1000 metrów drogi. W ramach prac przygotowawczych usunięto dwa pasy zieleni w postaci drzew i krzewów wzdłuż budowanej drogi, oraz zdjęto wąski pas ziemi urodzajnej. Wszystko to miało na celu poszerzenie pasa ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa przebudowywanego odcinka drogowego. Dopiero po przygotowaniu obszaru prac przystąpiliśmy do rozbiórki zużytych elementów drogi.

Roboty ziemne i prace przy podbudowie były kolejnym elementem prac. W ramach podbudowy wykonano:

  • koryto wraz z profilowaniem o zagęszczeniem podłoża
  • koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
  • oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
  • podbudowa z chudego betonu
  • podbudowa z kruszywa łamanego otoczonego bitumem

Kolejnym niezwykle wymagającym zadaniem było położenie wielowarstwowej nawierzchni wysokiej jakości. Wykorzystaliśmy nawierzchnię z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, warstwie ścieralnej oraz warstwie wiążącej o właściwościach wyrównawczych. Dodatkowo wykonaliśmy frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno oraz poszerzyliśmy istniejącą nawierzchnię asfaltową z zastosowaniem geokompozytu.

W ramach prac wykończeniowych przeprowadziliśmy umocowanie skarp, rowów i ścieków i budowa przepustów pod zjazdami. W celu poprawienia właściwości estetycznych i zabezpieczenia pobocza, przeprowadziliśmy utwardzenie pobocza kruszywem łamanym.