Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że PRD S.A.  z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 84-90, 21-500 Biała Podlaska,  zarejestrowane pod numerem KRS 0000066862, NIP 537-214-21-53 (dalej: „PRD” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

1) Administratorem danych osobowych jest PRD S.A., ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska,  zarejestrowane pod numerem KRS 0000066862, NIP 537-214-21-53.

2) Z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: PRD S.A., ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@grupahoreglad.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych utrzymaniem serwisu internetowego Administratora, w tym zapewnienia możliwie najlepszej jakości funkcjonowania tego serwisu.

Ponadto, PRD może wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe, aby pomóc w zrealizowaniu transakcji lub zamówienia, do kontaktu z klientem, w celu dostarczania produktów/usług, złożenia zapytania ofertowego, wystawiania klientom rachunków za zakupione produkty/usługi, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, zastrzeżeń oraz zapytań, a także w celu zapewnienia ciągłej obsługi i wsparcia.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci konieczności zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, polepszania jakości usług oraz inne, związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzalności. Dane osobowe mogą być wykorzystane również,  do  ewentualnego ustalenia, dochodzenia  lub obrony roszczeń (na podstawie art.  6 ust 1 lit b RODO w związku  z art.  6 ust 1 lit  f RODO) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa  takich jak przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości (na podstawie art.  6 ust 1 lit b RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników w oparciu o udzieloną zgodę, Usługodawca przetwarzał będzie dane osobowe do czasu jej wycofania, na podstawie art.  6 ust 1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzalności, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym (art.  6 ust 1 lit c RODO).

6) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, tj.

  • czas trwania umowy- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • okres przedawnienia roszczeń + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • 5 lat +1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową

8) Ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Skontaktuj się z nami