Droga w miejscowości Zabuże oficjalnie otwarta

Dnia 03.12.2021 r. nastąpił odbiór końcowy robót dotyczących przebudowy (modernizacji) drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o długości 0,845 km. Zakres prac obejmował przebudowę (modernizację) drogi jednojezdniowej, wykonanie zjazdów, poboczy i humusowania
z obsianiem trawą, zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi, ustawienie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odwodnienie powierzchniowego istniejących rowów oraz budowa kanału technologicznego przy użyciu studni kablowych betonowych.

Droga służy głównie do obsługi ruchu samochodów osobowych i dostawczych dojeżdżających do hotelu jak i przeprawy promowej przez rzekę Bug.