admin_cyber – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Dotacje unijne
×

Umowa na remont drogi nr 816 na terenie gmin Kodeń i Sławatycze została podpisana

×

18 marca 2024r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Kodniu odbyło się spotkanie z udziałem władz i instytucji wojewódzkich, podczas którego została podpisana umowa na remont drogi wojewódzkiej nr 816 przebiegającej przez tereny gmin Kodeń i Sławatycze. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Prace obejmą odcinek 1,8 km na terenie gminy Sławatycze oraz 2,2 km na terenie gminy Kodeń. Wartość zadania: 3.839.777,72 zł.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Szumera, Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Leszek Horeglad, wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć oraz wójt Gminy Sławatycze Arkadiusz Misztal.

Zakres robót:
– frezowanie korekcyjne nawierzchni na całej długości odcinka,
– oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
– ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, w miejscach niezbędnych,
– ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 6,0cm,
– ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 1S o gr. 4,0cm,
– dostosowanie wysokościowe do nowej nawierzchni istniejących zjazdów, zatok autobusowych, skrzyżowań,
– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, o szer. 1,0m i gr. 10cm,
– odtworzenie oznakowania poziomego,
– regulacja pionowa słupków U-1a.

W dniu 01.03.2024r. w siedzibie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. została zawarta umowa na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki –Kolonia, Gmina Stara Kornica”. Wartość umowy wynosi 681785,94 brutto.

Umowa została podpisana przez prezesa zarządu Leszka Horeglad oraz Wójta Gminy Stara Kornica Kazimierza Hawryluka.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szpaki- Kolonia jest bardzo ważnym projektem dla lokalnej społeczności, która od dawna boryka się z problemami związanymi z jej stanem technicznym. Dzięki tej inwestycji poprawi się nie tylko komfort codziennego użytkowania drogi, ale także bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

13 lutego w Huszczy miało miejsce otwarcie po przebudowie drogi powiatowej, która została zmodernizowana dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycję zrealizowali wspólnie Gmina Łomazy i Powiat Bialski.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza” to największa drogowa inwestycja Gminy Łomazy. Objęła swoim zasięgiem 6-kilometrowy odcinek drogi powiatowej, przy której, na długości 2 km w miejscowościach Huszcza Pierwsza i Huszcza Druga powstał również chodnik. W ramach prac został wykonany parking przy Szkole Podstawowej w Huszczy, przebudowie uległo też skrzyżowanie z drogą wiodącą do Koszoł.

W symbolicznym przecięciu wstęgi włodarzowi gminy Jerzemu Czyżewskiemu oraz przewodniczącemu rady gminy Andrzejowi Wińskiemu towarzyszyli m.in. Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Pan Piotr Horeglad i Dyrektor Krzysztof Paluszkiewicz (wykonawca inwestycji), radni powiatu bialskiego, radni gminy, sołtysi Huszczy Pierwszej i Huszczy Drugiej oraz proboszcz parafii w Huszczy, który dokonał poświęcenia drogi i udzielił błogosławieństwa jej użytkownikom.

Galeria zdjęć – poniżej.

W dniu 12.02.2024r. jako Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. podpisaliśmy umowę na „Przebudowa drogi gminnej nr 101235 L w miejscowości Polubicze Dworskie z Gminą Wisznice. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 1,5 km a wartość umowy 2’787’999,84 brutto.

Termin realizacji budowy drogi został ustalony do 30 września 2024 r. zgodnie z harmonogramem prac zawartym w umowie.

Umowa została parafowana przez prezesa zarządu Pana Leszka Horeglad oraz Wójta Gminy Wisznice Pana Piotra Dragan.

Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani jako wykonawcy tego projektu. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, budowa drogi zostanie przeprowadzona zgodnie z planem i spełni oczekiwania inwestora oraz mieszkańców.

W dniu 25.01.2024r.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. oraz Gmina Tuczna podpisały umowę na roboty  drogowe, polegające na ”wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 1051 L.” na odcinku od km 18+280 do km 18+835 oraz na odcinku od km 21+190 do km 23+780. Wartość umowy wynosi  1 736 434,91 zł brutto.

Umowa została parafowana przez wiceprezesa zarządu Pana Piotra Horeglada  oraz  Wójta Gminy Tuczna Pana Zygmunta Litwiniuka w obecności  skarbnik Gminy Pani Agaty Olichwirowicz.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z budową drogi powiatowej nr 1051L.

W ramach inwestycji planuje się:

– wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku od km 18+280 do km 18+835 oraz na odcinku od km 21+190 do km 23+780,

– uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym,

– wykonanie oznakowania poziomego,

– wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

– ustawienie zadaszeń przystankowych.

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Remont drogi gminnej Nr 100280L w miejscowości Pólko – Pojelce – Cełujki od km 3+783,80 do km 6+633,00

Wartość zamówienia:  ponad 1 mln 260 tyś zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

 

Inwestor: Gmina Biała Podlaska

Zadanie: Remont drogi gminnej nr 100347L Czosnówka – Dokudów II – Dokudów I o długośic 3848,6m

Wartość zamówienia:  ponad 2 mln 160 tyś zł netto

Umowna data realizacji: listopad 2023r.

 

Inwestor:  ZDP Biała Podlaska

Zadanie:  Remont drogi powiatowej Nr 1015L Woroniec – Swory – gr.woj. (Kownaty) w km 5+350do km 5+600 odcinek długości 0,250km

Wartość zamówienia:  ponad 320 tyś zł netto

Umowna data realizacji: grudzień 2023r.

 

Inwestor:  Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Remont ulicy Orzechowej w Białej Podlaskiej, odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Leszczynowej

Wartość zamówienia:  ponad 3 mln 70 tyś zł netto

Umowna data realizacji: maj 2024r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Remont ulicy Orzechowej w Białej Podlaskiej, odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Leszczynowej

Wartość zamówienia:  ponad 3 mln 70 tyś zł netto

Umowna data realizacji: maj 2024r.

 

Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska

Zadanie: Remont ulicy Narutowicza w Białej Podlaskiej, odcinek od ul Prostej do Al.. Tysiąclecia

Wartość zamówienia:  ponad 1 mln 900 tyś zł netto

Umowna data realizacji: czerwiec 2024r.

 

Inwestor: Gmina Tuczna

Zadanie: Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 1051L

Wartość zamówienia:  ponad 1 mln 400 tyś zł netto

Umowna data realizacji: grudzień 2024r.